Bezvěrci, neznabozi, ateisté a heretici!

Začněme od konce.

Nikoli však od konce knihy, kterou zde plánuji hojně citovat, ale od konce života. Samotná smrt a její stálá přítomnost a blízkost může být pro někoho dostatečný důvod k akutní úzkosti, ale také k život provázejícímu strachu. Nemusíme se samozřejmě bavit o historii, protože v případě, že je ve vašem království průměrný věk kolem 30 let a soused zrovna chytl dýmějový mor, určité smíření by mělo přijít zároveň s dospělostí. Problémy první světa jsou už trochu jinde – nehledě na morální dilema eutanázie. V nemalé části Země se ale stále tento středověký průměr drží, neustále putuje a vsadím sandále, že jednou doputuje zpět i k nám. Kdybych pocházel ze Svazijska, už dávno bych polykal na sucho – nikoli žízní, ale zpět k pointě…

Důležitou součástí většiny náboženství, tedy i křesťanství, je stav duše nebo průběh života po smrti, je tedy příhodné – pokud praktikujete nějakou víru – dodržovat její pravidla a rituály. Slíbená odměna po smrti je totiž něco lepšího než prázdnota nebo nic a co víc – skvělých věcí byste se měli dočkat i během života. Pokud jde o laickou představu – dodržení tzv. desatera neboli dekalogu stačí pro vstup vaší duše do nebe, místa, kde flausí bůh. Tato představa je samozřejmě dle Bible naprosto zcestná. Již v páté knize Starého Zákona (Deuteronomium) je celkem jasně psáno:

 
Nebudeš-li však poslouchat na hlas Hospodina, svého Boha, k zachovávání a k vykonávání všech jeho rozkazů a jeho ustanovení, jež ti já dnes rozkazuji, stane se, že na tebe přijdou všechna tato zlořečení a dostihnou tě:
 

Nařízení je hodně již v 5. knize a rozhodně by se nesmrskly do 10 přikázání, která vychází právě z odstavců předcházející citaci. Po pravidlech samozřejmě následuje první požehnání – pozitvní události a kouzla, co se budou dít, když budete Boha následovat a až poté zlořečení – to nepříjemné, když ne. Tyto smutné a tragické události se samozřejmě týkají nejen případu, kdy jste neuposlechli Boha, ale samozřejmě i naprosto chybná dedukce, že Bůh není součástí vašeho života. Pravidla a příkazy se však neomezují pouze na tuto část bible, budou následovat, nebude jich málo a logicky – analogicky – nenaplníte nebo neodčiníte svoji chybu – čeká vás to, co se katechicky smrsklo na abstraktní PEKLO. Bůh má ale připravené přesnější konotace:

 

    D E U T E R O N O M I U M  2 8 : 1 6 – 6 7    

16   Proklet budeš ty ve městě a proklet budeš ty v poli.
17   Proklet bude tvůj koš a tvá díž.
18   Proklet bude tvůj plod lůna a plod tvé půdy, vrh tvého skotu a přírůstky tvého drobného dobytka.
19   Proklet budeš ty při svém vstupování a proklet budeš ty při svém vycházení.
20   Hospodin proti tobě bude vypouštět kletbu, zmatek a spílání ve všem podnikání tvé ruky, jež budeš vykonávat, až do tvého zničení a do tvého rychlého zahynutí následkem zla tvých skutků, neboť jsi mě opustil.
21   Hospodin bude působit, že na tobě uvázne mor, až tě docela zapudí z povrchu půdy, kam se ty chystáš vstoupit k zaujetí jí;
22   Hospodin tě bude bít souchotinami a horečkou a rozpálením a rozohněním a mečem a snětí a rzí, i budou tě pronásledovat až do tvého zahynutí.
23   A tvá nebesa, jež jsou nad tvou hlavou, se stanou mosazí a země, jež je pod tebou, železem;
24   za déšť tvé země bude Hospodin dávat prach a zeminu, z nebes na tebe sestupující až do tvého zničení.
25   Hospodin tě bude klást poraženého před tvář tvých nepřátel; jednou cestou budeš vůči němu vycházet a sedmi cestami budeš před jeho tváří prchat, a staneš se sem tam proháněným po všech královstvích země;
26   a tvé mrtvoly se stanou pokrmem všemu ptactvu nebes a zvěři země a nebude plašícího.
 
27   Hospodin tě bude bít vředovitostí Egypta a boulemi a svrabem a strupovitostí, jež si nebudeš moci vyhojit.
28   Hospodin tě bude bít šílenstvím a slepotou a pomateností srdce
29   a staneš se o polednách tápajícím jako tápe slepec v temnotě a své cesty nebudeš přivádět ke zdaru, a na všechny dni se staneš jen odíraným a olupovaným a nebude zachránce.
30   Budeš si zasnubovat ženu a bude ji prznit jiný muž; budeš budovat dům a nebudeš v něm bydlet; budeš vysazovat vinici a nebudeš začínat jí užívat.
31   Tvé hovězí dobytče bude před tvýma očima utraceno a nebudeš z něho jíst; tvůj osel bude zpřed tvé tváře uloupen a nebude ti vrácen; tvůj drobný dobytek, ovce, budou vydány tvým nepřátelům, ale nebudeš mít zachránce.
32   Tvoji synové budou vydáni, i tvé dcery, jinému lidu před zrakem tvých očí, po celý den po nich prahnoucích, ale tvá ruka nebude při síle.
33   Plod tvé půdy a všechnu tvou lopotu bude pohlcovat lid, jejž neznáš, takže budeš po všechny své dni jen odírán a zkrušován.
34   I staneš se šíleným z vidění svých očí, jež budeš vidět;
35   Hospodin tě bude bít zlou vředovitostí na kolenou a na stehnech, již si nebudeš moci vyhojit, od chodidla tvé nohy až po tvé témě.
36   Hospodin bude odvádět tebe a tvého krále, jehož budeš mít nad sebou postaveného, mezi národ, jejž neznáš ty ani tvoji otcové, a budeš tam obsluhovat jiné bohy, dřevo a kámen.
 
37   I budeš mezi všemi národnostmi, kam tě Hospodin bude zahánět, ke zděšení a za přísloví a k posměchu
38   Budeš na pole vynášet mnoho osiva, sklízet však málo, neboť to budou ožírat kobylky;
39   vinice budeš vysazovat a obdělávat, pít však vína ani obírat nebudeš, neboť to budou pohlcovat červi;
40   olivy budeš mít v celém svém území, olejem se však natírat nebudeš, neboť tvé olivy budou opadávat;
41   syny a dcery budeš plodit, nebudou ti však patřit, neboť půjdou v zajetí.
42   Všeho tvého stromoví a plodu tvé půdy se bude zmocňovat hmyz.
43   Cizinec, jenž bude vprostřed tebe, bude nad tebe vystupovat výš a výše, ty však budeš sestupovat níže a níže;
44   on ti bude půjčovat a nebudeš ty jemu půjčovat; on se bude stávat hlavou a ty se budeš stávat zadkem.
45   Nuže, všechna tato zlořečení na tebe přijdou a budou tě pronásledovat a stíhat tě až do tvého zničení, neboť jsi neuposlechl na hlas Hospodina, svého Boha, stran dbaní jeho rozkazů a jeho ustanovení, jak ti rozkázal,
46   a ona se při tobě stanou trvalým znamením a předmětem údivu.
 
47   Za to, že jsi Hospodina, svého Boha, neobsluhoval v radosti a v pohodě srdce z hojnosti všeho,
48   budeš pak obsluhovat své nepřátele, jež Hospodin proti tobě bude vypouštět, v hladu a v žízni a v nahotě a v nedostatku všeho; a na tvou šíji se položí jho ze železa, až do zničení tebe.
49   Hospodin na tebe bude přivádět národ z daleka, od konce země, jako by přilétal orel, národ, jehož jazyku nebudeš rozumět,
50   národ sveřepé tváře, jenž nebude šetřit tváře starce, aniž bude milostiv mladíku
51   a bude pohlcovat plod tvého dobytka a plod tvé půdy až do tvého zničení, jenž ti nebude ponechávat obilí, moštu ani oleje, vrhu tvého skotu ani přírůstků tvého drobného dobytka, až tě vyhubí;
52   a bude ti působit tíseň ve všech tvých branách až do pádu tvých vysokých a opevněných zdí, na něž jsi v celé své zemi spoléhal, ano, bude ti působit tíseň v celé tvé zemi, již ti dal Hospodin, tvůj Bůh.53 Budeš i pojídat svůj plod lůna, maso svých synů a svých dcer, jež ti Hospodin, tvůj Bůh, dal, v obležení a v sevření, jímž ti tvůj nepřítel bude působit úzkost.
54   Muž změkčilý a velmi zhýčkaný mezi vámi – jeho oko se na jeho bratra a na ženu jeho náruče a na zůstatek jeho dětí, jež si bude ponechávat, bude mračit,
55   aby nemusel některému z nich dát z masa svých dětí, jež bude pojídat, protože mu v obležení a v sevření, jímž ti tvůj nepřítel ve všech tvých branách bude působit úzkost, nic nezbylo.
56   Změkčilá a zhýčkaná mezi vámi, jež se pro zhýčkanost a pro změkčilost nepokusí postavit chodidlo své nohy na zem – její oko se bude mračit na muže její náruče a na jejího syna a na její dceru
57   a na její lůžko, jež bude vycházet zprostřed jejích nohou, a na její děti, jež bude rodit, neboť je v nedostatku všeho v obležení a v sevření, jímž ti tvůj nepřítel v tvých branách bude působit úzkost, bude potají pojídat.
 
58   Nebudeš-li dbát o vykonávání všech slov tohoto zákona, napsaných v této knize, abys měl v úctě toto slavné a hrozné jméno Hospodina, svého Boha,
59   pak Hospodin bude zasazovat úžasné rány tobě i rány tvému semeni, rány veliké a stálé a nemoci zlé a stálé;
60   i všechny choroby Egypta, z nichž máš hrůzu, na tebe zpět přivede, ať na tobě uváznou;
61   také všelijakou nemoc a všelijakou ránu, o níž není v knize tohoto zákona psáno, – Hospodin je bude na tebe vyvádět až do tvého zničení,
62   takže zbudete v malém počtu osob, místo toho, že jste byli co do množství jako hvězdy nebes, neboť jsi neuposlechl na hlas Hospodina, vašeho Boha.
63   A stane se: Jak se Hospodin nad vámi radoval z působení vám dobra a z rozmnožování vás, tak se bude Hospodin nad vámi radovat z hubení vás a z ničení vás, i budete strženi z povrchu půdy, kam se chystáš vstoupit k zaujetí jí;
64   a Hospodin tě rozptýlí mezi všechny národnosti od konce země až po konec země a tam budeš obsluhovat jiné bohy, jichž neznáš ty ani tvoji otcové, dřevo a kámen;
65   a mezi oněmi národy nebudeš nacházet klidu, aniž se chodidlu tvé nohy bude dostávat odpočívadla, nýbrž ti tam Hospodin dá srdce rozechvěné a hasnutí očí a strádání duše.
66   I stane se tvůj život před tebou visícím a budeš se lekat v noci i za dne a nebudeš v svůj život věřit.
67   Za jitra budeš říkat: Kéž by byl večer, a za večera budeš říkat: Kéž by bylo jitro, pro úlek svého srdce, jímž se budeš lekat, a pro vidění svých očí, jež budeš vidět.