Takže ty neplodíš, jo?

Když se rozzlobíme, budeme zlí.

 

    M A T O U Š  2 1 : 1 8 – 2 1    

Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: „Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!“ A ten fíkovník najednou uschl.
Když to učedníci viděli, podivili se: „Jak najednou ten fíkovník uschl!“

Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – stane se to.